TOP
FEATURED

След промените в Търговсия закон от Януари 2018 година, настана голям хаос сред компаниите. Промените са свързани с това, че да се прехвърли дружествен дял, да се приеме съдружник и т.н., собствениците на компании трябва да декларират,ч е нямат задължения към държавата и служителите. Търговския регистър масово отказва вписвания, защото и реално те самите не знаеха какви документи трябва да се подадат. Член 15, ал. 4 от ТЗ: Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на…