TOP
Бизнес

Прехвърляне на дружествен дял или компания на трето лице

След промените в Търговсия закон от Януари 2018 година, настана голям хаос сред компаниите. Промените са свързани с това, че да се прехвърли дружествен дял, да се приеме съдружник и т.н., собствениците на компании трябва да декларират,ч е нямат задължения към държавата и служителите. Търговския регистър масово отказва вписвания, защото и реално те самите не знаеха какви документи трябва да се подадат.

Член 15, ал. 4 от ТЗ: Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

Чл. 129, ал. 1 от ТЗ: Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Какво е необходимо като документи, за да може да прехвърлите дял на друго лице?
1. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения към държавата. Изважда се от териториалната дирекция на НАП по седалище на компанията.
2. Ако прехвърляте всички дялове на компанията, т.е. продавате я на друго лице, трябва да подадете и издадено от НАП Удостоверение по чл. 77, ал.1 от ДОПК. Срока за издаването му от страна на НАП е в размер на 60 дни.
3. Декларация, с която декларирате, че нямате задължения към служители и работници. Изисква се нотариална заверка на подписите. Няма нужда да заверявате нотариално съдържание на документа – линк за сваляне на Декларация за липса на неизплатени трудови възнаграждения
4. Удостоверение за декларирани трудови договори, което се издава от НАП.
5. Справка за актуални трудови договори от НАП, към датата на продажба на дяловете.

Това са нужните документи за прехвърляне на дружествен дял или компания, ако юридическото лице няма задължения към държавата и към служители.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

2 COMMENTS
 • Автодиагностика
  4 years ago

  Много добра и изчерпателна статия може ни единствената такава в интернет, много полезно е, че сте прикачили и нужните документи.

 • Соколова
  5 years ago

  Здравейте!
  Информацията беше много полезна, благодаря Ви за подробното описание.

  Успешен ден

what do you think?

Your email address will not be published.