TOP
Бизнес

Регистрация на ООД с участие на чуждестранно участие

Ще разгледаме един случай, в който в България ще правим компания (Дружество с ограничена отговорност), с участие на чуждестранно лице – Физическо или Юридическо.

Регистрация на ООД минава по същият начин, както за българска компания, с няколко разлики.
Всички налични документи за регистрация на ООД може да намерите в темата: Регистрация на ООД по електронен път или по класическият начин тук.

Разликите са:
1. В зависимост от това дали чуждестранното лице е Физическо или Юридическо лице. Ако е ФЛ – то нямате нужда от допълнителни документи, достатъчно е неговото присъствие. Когато говорим за участие и регистрация на ООД с чуждестранно участие от страна на ЮЛ, ще Ви трябва актуално състояние от местен държавен орган, където оперира компанията. Документа се казва Certificate of good standing. След това този документ ще трябва да бъде легализиран от заклет преводач.

2. Всички документи трябва да бъдат подписани в присъствието на човек, знаещ писмено и говоримо езика, който говори чуждестранно лице. Не е задължително да бъдат нотариално заверени.. Носят се такива слухове, но закона никъде не задължава за това, така че спестете си парите за нотариус :-)
В края на всеки документ се дописва следният текст – печатно или ръкописно.

На основание чл.582 от ГПК, текстът на този документ беше преведен от български език на английски език на чуждият гражданин ИМЕ ФАМИЛИЯ, гражданин на СТРАНА, роден на ДД.ММ.ГГГГ, от преводач ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, с л.к. ХХХХХХХХХ, изд. на ДД.ММ.ГГГГ от МВР – ГРАД, който заяви, че е запозната с отговорността по чл. 290 от НК за неверен или неточен превод.

В текста се попълват имената на чужденеца, от коя страна е, коя е датата му на раждане. Помества се информация за човека, който прави превода на езика, говорим от чуждестранното лице – имена на преводача, данни по лична карта. След което под текста се подписва саморъчно преводача.

3. Ако чуждестранното лице ще бъде и управител, то задължително се заверява нотариално копие от Спесимен на подписа му, НО трябва да присъства и заклет преводач. Таксите са около 30 лева за това упражнение :-)

4. Когато попълвате образец А4 в Търговският регистър там се иска ЕГН или номер на чужденеца. Полето се попълва по следният начин: ако чужденеца е роден на 11 Декември 1978 година, в полето трябва да попълните 781211 – 2 цифри за годината, 2 за месеца и 2 за датата. Общо са 6 контролни цифри.

Това е! Всички документи са на български и не забравяйте – НОТАРИУС заверява само спесимена, като на всички документи трябва да имате текста по-горе, чрез който се доказва, че чужденеца знае какво подписва :-)

Успех!

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published.