TOP
SQA

Как да създадем тест план ?

В няколко поредни статии ще се научим да пишем Тест план за софтуерен продукт. Тест плана е основният документ по който се водят QA консултантите в процеса на тестване на софтуерната разработка.

Какво представлява тест плана ?
Тест плана е основният документ, по който се ръководи даденият тестър или QA консултант по време на процеса на провеждане на тестове на софтуерния или уеб продукт.
В тест плана се дефинират обекта на тестване, обхвата на софтуерните тестове, подготовката и насоките при провеждането на тестове за осигуряване на качеството на разработваният продукт.
Процеса на подготовка и разработване на тест плана помага и дава информация за това, какви ресурси и подходи ще трябва да се приложат, за да може да се осигури качеството на софтуера или уеб приложението.
Разработването на един пълен и ефективен тест план, ще даде информация на хората извън QA екип, обиквенно това са клиентите, които незнаят що е то софтуерно тестове, да разберат защо и как преминава процеса на валидация и верификация. Процес, който потвърждава коректността и функционалността на разработвания продукт и потвърждава идентичността с изискванията на възложителя на проекта.
В тест плана се съдържа информация за всички проведени тестове и тест сценарии за тях, график за изпълнението на тестовете, участници. Дефинира основните подходи и насоки, които ще се използват в процеса на осигуряване на качеството на продукта.

Какво съдържа един тест план ?
Тест плана може да варира като съдържание и описание на дейности в него. Според стандарта IEEE – 829, дефиниращ изиксванията за тест документацията, един тест план трябва да съдържа следните точки:
* Идентификатор за тест плана
* Референции
* Въведение
* Обект на тестването
* Софтуерни рискови моменти
* Функционалности, които ще бъдат тествани
* Функционалности, които няма да бъдат тествани
* Подходи в процеса на тестването
* Показатели за успешност/неуспешност на проекта
* Входни и изходни критерии за проекта
* Критерии за преустановяване на тестовете
* Какви тестове ще се провеждат
* График на тестовете
* Тестова среда и изисквания
* Участници и квалификация
* Отговорности
* Планиране на риска и непредвидени ситуации
* Оценка

Точките, по които се разработва един тест план, могат да варират – редуцират или увеличават, в зависимост от нуждите на проекта или приетите вътрешни стандарти в дадена фирма. Тези показатели не са задължителни параметри, които трябва обезателно да присъстват в един тест план. Един тест план се пише, за да бъде в помощ на екипа, който разработва проекта. Всеки един тестър или QA е свободен сам да дефинира точките и параметрите на тест плана, като преди това ги е съгласувал с ръководител проекта.

Въведение в тест плана
Всеки един тест план, включва в началото си информация за това от кой тестър или QA е създаден и история на документа. В последното се помества всяка една направена промяна по тест плана. Всяка една важна корекция на първоначално написаният тест план се приема като нова версия на документа и трябва да се опише тук. Не се страхувайте да правите версии на документа. Това показва, че вие работите по него. Все пак тест плана е динамичен документ, които трае много промени в процеса на работата.
Тук е добре да включите информация за всички, които трябва да одобрят документа. Това по принцип са ръководил проекта и представител на възложителят. Поместете техните имена и заемани позиции в йерархията.
Не забравяйте, че тук е мястото да поместите и информация всички използвани съкращения и абревиатури в документа. Все пак той няма да се чете само от QA. Като пишете документа, пишете го така, че да може и останалите да го разбират.

Предлагам ви следната конфигурация, която да поместите веднага след заглавната страница на тест плана ви:

Автор на документа

Автор Името на QA или тестър, който създава документа
Начини за контакти Попълва се с email и/или телефон за връзка
Екип Екипа, от който е част автора на документа. Обикновенно е QA екип.

История на документа

Версия на документа
Дата, на която е направена промяната
Автор – човека, който е направил промяната
Коментар – къде и защо са направени промените
в. 0.1 17.05.2009г. Калин Василев първоначален вариант на тест план към проект Х
в. 0.2 17.05.2009г. Калин Василев Допълнение на в.0.1

Списък на одобрилите документа

Име
Длъжност
Дата
Подпис
Име на човека Ръководил проект 17.05.2009г.  
Име на човека Длъжност 1 17.05.2009г.  
Име на човека Длъжност 2 17.05.2009г.  

Списък на съкращения и абревиатури

Съкращение / абревиатура
Пълно наименование / значение
ТП Тест план
ТС Тест сценарии
QA тестър / консултант по качеството

Веднъж попълнили тази начална част от документа започвате със същинското създаване на тест плана.


Първата точка от него трябва да съдържа общи данни за документа. Това включва обхват и цел на документа. Поместете информация за
основните насоки при процеса на тестване, като фиксирате само като термини видовете тестове, които смятата да проведете върху дадената система или софтуер.
Тук е добр да включите информация, ако имате разбира се, за заетите ресурси в процеса на тестване – както човешки, така и чисто технически и технологически.

Следва продължение….

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published.